Language:

Linked Website

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Thông tin chi tiết Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Tên tài liệuChiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Mô tảHà Nội, 12/12/2012, Bộ Tài Nguyên và Môi trường sẽ tổ chức công bố “Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” tại Khách sạn Grand Plaza, Hà Nội.
Tên tệpbvmt.doc
Kích thướcEmpty
Kiểudoc (Kiểu Mime: application/msword)
Tạo lúc: 19/02/2016 16:43
Lượt xem4 Lượt xem
Cập nhất lúc 19/02/2016 16:46
Trang chủ